ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

- ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education
1999 M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
2001 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
2003 Diploma of Thai Board of OB&GYN
2005 Diploma of Thai Subboard of Maternal-Fetal Medicine

Career Position
2003 Instructor
2007 Assistant Professor

Subspecialty
Maternal-Fetal Medicine