ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

- สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education
1978 BSc. (Chiang Mai University, Thailand)
1980 M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
1982 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1984 Diploma of Thai Board in OB&GYN
1986 Colposcopy and Cervical laser ablation training, Western Infirmary, University of  GlasgowScotland
1993 Master of Health Personnel Education, University of New South Wales, Australia

Subspecialty
Reproductive Medicine

Other positions
Vice Dean of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University