ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.พญ. สายพิณ พงษธา

- ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education
1992 M.D. (Chiang Mai University , Thailand)
1993 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1995 Diploma of Thai Board of OB & GYN
2001 Certificate in Gynecological Endocrinology, Reproductive Medicine

Subspecialty
Reproductive Medicine (Menopause)