Find us on facebook youtube

การใช้สารหล่อลื่นทำให้มีลูกยากจริงหรือ?

สารหล่อลื่นเป็นตัวช่วยสำคัญเมื่อมีภาวะช่องคลอดแห้ง หรือเพื่อให้การสอดใส่เป็นไปได้อย่างสะดวก แต่ก็มีการศึกษาบางฉบับบ่งชี้ว่าสารหล่อลื่นเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ซึ่งเป็นผลอันไม่พึงประสงค์ในคู่ที่ต้องการมีบุตร  การศึกษาที่เพิ่งตีพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ในผู้หญิงอายุ30-44ปี จำนวน300คน ที่กำลังพยายามมีบุตร ซึ่งผู้หญิงเหล่านี้มีสุขภาพดีและไม่เคยมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากมาก่อน โดยให้ทุกคนที่เข้าร่วมวิจัยจดบันทึกวันที่มีประจำเดือน มีเพศสัมพันธ์ และการใช้สารหล่อลื่น และทำการตรวจการตั้งครรภ์ทุกวันที่คากหวังว่าประจำเดือนจะมาเพื่อทดสอบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ การตกไข่จะเกิดก่อนมีประจำเดือน14วันซึ่งช่วงที่มีการตกไข่นี้จะเป็นช่วงที่มีโอกาสตั้งครรภ์สูงสุด(ประมาณ5วันก่อน และ3วันหลังวันที่ตกไข่)จากแบบสอบถามในเบื้องต้นพบว่า ประมาณ30%ของกลุ่มศึกษามีการใช้สารหล่อลื่นเป็นบางครั้ง ส่วนอีก15%ใช้สารหล่อลื่นบ่อยๆ25%ใช้สารหล่อลื่นในช่วงที่พยายามตั้งครรภ์เมื่อทำการวิเคราะห์ผลแล้วพบว่าไม่พบความแตกต่างของอัตรการตั้งครรภ์ระหว่างกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้สารหล่อลื่นในวันที่มีโอกาสตั้งครรภ์ดังกล่าว ดังนั้นการศึกษานี้จึงสรุปว่าการใช้สารหล่อลื่นไม่ได้ส่งผลเสียต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ

Last update: 04 December 2012 | View 4104

« Back