Find us on facebook youtube

ความเครียดส่งผลต่อเพศบุตรหรือไม่

มีรายงานหลายฉบับที่พบว่า หลังจากเกิดเหตุการรุนแรงที่ส่งผลต่อคนจำนวนมาก เช่น สงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ หรือวิกฤติเศรษฐกิจ มักจะมีจำนวนทารกเพศชายลดลง(ทำให้มีอัตราส่วนระหว่างการเกิดทารกเพศชาย ต่อทารกเพศหญิงลดลง)มีรายงานล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ชื่อดังฉบับหนึ่ง(the journal Fertility & Sterility )ซึ่งทำการศึกษาในผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรมากกว่า300ราย อายุระหว่าง18-40ปี  ที่เพิ่งหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด  ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะถูกติดตามระดับความเครียดโดยการวัดฮอร์โมนความเครียด(cortisol)ในน้ำลายทุกวันที่6ของทุกรอบเดือนจนกระทั่งตั้งครรภ์  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีระดับของฮอร์โมนสูง (มีความเครียด) ก่อนการตั้งครรภ์จะมีบุตรเพศชาย น้อยกว่ากลุ่มที่มีระดับฮอร์โมนปกติ(ไม่เครียด)ในกลุ่มที่มีความเครียด พบว่า ระดับฮอร์โมนที่สูงอย่างต่อเนื่อง หรือมีความเครียดอย่างต่อเนื่องนานๆ จะทำให้ลดโอกาสการมีบุตรชายลงถึง40 %

จาการศึกษานี้จึงให้คำตอบแก่เราได้ว่า ภาวะเครียดจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมน จึงเอื้อให้อสุจิที่เป็นตัวนำพาเพศหญิงทำงานได้ดีกว่า หรือตัวอ่อนเพศหญิงโตได้ดีกว่านอกจากนี้ยังพบว่าความเครียดไม่ได้ส่งผลให้แท้งมากขึ้นแต่อย่างใด 

Last update: 24 January 2013 | View 3608

« Back