Find us on facebook youtube

ผลการรักษาของกุลพัฒน์คลินิก

การตั้งครรภ์และการคลอดหลังจากการย้ายตัวอ่อนที่ผ่านการแช่แข็งมาก่อน

•    การย้ายตัวอ่อนที่ผ่านการแช่แข็งมาก่อน
ตัวอ่อนที่แช่แข็งและถูกละลายจะมีการย้ายสู่โพรงมดลูกได้ถึง 97%  มีเพียงไม่ถึง 3% เท่านั้นที่ย้ายไม่ได้ เนื่องจากตัวอ่อนมีคุณภาพไม่ดีหรือตายหลังจากผ่านกระบวนการละลาย
31% ของการย้ายตัวอ่อนทั่งหมดจะตรวจพบการตั้งครรภ์จากปัสสาวะหรือเลือด แต่จะมี 26% เท่านั้นที่ตรวจพบการตั้งครรภ์จากการอัลตร้าซาวน์ทางช่องคลอด
ในผู้ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์ 2% เป็นตั้งครรภ์นอกมดลูก 16% มีการแท้งเกิดขึ้น และ 82% สามารถตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตรได้  21% ของการเกิดมีชีพทั้งหมดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีทารกหลายคน โดยพบทารกแฝดสองบ่อยที่สุด


Back