Find us on facebook youtube

ผลการรักษาของกุลพัฒน์คลินิก

การตั้งครรภ์และการคลอดหลังจากการใช้ไข่บริจาค

•    การใช้ไข่บริจาค
49% จากการใช้ไข่บริจาคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบย้ายตัวอ่อนเลย หรือเก็บตัวอ่อนแช่แข็งไว้ก่อนจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น  โดย 42% จะสามารถเห็นจากอัลตร้าซาวน์ได้
3% ของการตั้งครรภ์ที่เห็นจากอัลตร้าซาวน์ได้ จะเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก  และ 15% จะแท้งไป  และ 82%  สามารถตั้งครรภ์ต่อจนถึงการคลอดบุตรมีชีพได้
25% ของการเกิดมีชีพทั้งหมดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีทารกหลายคน


Back